4 800 hektarů půdy

Rolnická a.s. Králíky hospodaří na přibližně 4 800 hektarech zemědělské půdy, z toho obhospodařuje 4 300 hektarů orné půdy a přibližně 500 hektarů luk, respektive trvalých travních porostů. Produkce rostlinné výroby je zaměřena především na výrobu objemných krmiv a na pěstování tržních plodin.

Jak je výše uvedeno, téměř polovina ploch je určena na výrobu objemných krmiv, která jsou užívána v živočišné výrobě a v BPS, což představuje značnou náročnost na pracovní síly. V rostlinné výrobě Rolnické a.s. Králíky je zaměstnáno 33 manuálních pracovníků. Na sklizňové práce jsou částečně využívány služby, naproti tomu Rolnická a.s. provozuje sklizeň, čištění, nakládání a odvoz cukrové řepy a od letošního roku aplikaci kejdy a digestátu aplikátorem Holmer Terra Variant s hadicovým aplikátorem Zunhammer nebo diskovým aplikátorem Amazone a injektorem Vredo.